Blekinge museum

Tusentals gropar

Skålgropen är den oftast förekommande hällristningen. Den finns i alla bebodda delar av världen. Skålgropar uppträder på i princip alla hällristningsytor med figurframställningar men än vanligare är att den återfinns som enda tecken på friliggande block och hällar. Groparna kan ingå som detaljer i figurristningar; markera huvudena på skeppsmanskapet, människors och djurs kroppsöppningar, eller utgöra centrum i en cirkelfigur.  De flesta är till synes helt identiska, ca 5 centimeter stora och en halv till en centimeter djupa. Formen är rund eller oval. De kan uppträda enstaka eller som på Äggastenarna i hundratal. Ibland bildar de geometriska mönster eller ligger i rad. Nästan alltid finns de på blockets eller hällens högsta del, ofta på en markerad kant eller längs en krönande kam. I en del fall ingår rännor som kan förbinda ett par eller flera gropar med varandra. Flertalet skålgropar ligger på plana eller nästan plana ytor och det ligger nära till hands att se dem som någon form av behållare för en flytande vätska. En halvmeterstor och 5 cm djup grop på krönet av en bergklack söder om Tornby i Ramdala socken  leder osökt tankarna till en sådan tolkning (Ramdala 183). Men som alltid finns det undantag. Ibland är skålgropar inknackade också på lodräta ytor.

Av allt att döma har skålgropar knackats in under en lång period. Flertalet torde ha tillkommit under bronsålder men även från sen stenålder och järnålder finns exempel. Det är en tidrymd om mer än två årtusenden. I det blekingska materialet finns i några fall en tydlig koppling till gravar från bronsålder. Det rör sig dels om skålgropsblock som ligger i direkt anslutning till rösen och stensättningar, dels om enstaka skålgropar som är inknackade i hällen invid gravrösen.

Vad betyder groparna? Eftersom de är så talrikt förekommande måste de i sitt sammanhang ha varit av stor vikt. Rimligen har inte alla skålgropar haft samma betydelse, vare sig rumsligt eller över tid. Ända sedan 1800-talet har groparnas betydelse diskuterats. Förslagen har varit näst intill lika många som groparna. Man har bland annat velat koppla dem till fruktbarhet, vatten, eld, död, offer, magi, stjärnor och talmagi. Mest seglivad har teorierna kring frukt-barhet varit. I det sammanhanget har de också föreslagits återge den kvinnliga principen. Några kvinnoavbildningar med en inknackad skålgrop mellan benen har särskilt lyfts fram men i realiteten finns också mansfigurer, som är försedda med motsvarande grop. Andra tolkningar är att groparna knackats in som ett magiskt skydd mot onda andar, att de använts för att krossa benen efter kremerade anförvanter, vilka sedan kunnat spridas ut på åkrarna eller ges till djuren för att säkra god återväxt. Det har också föreslagits att ljudet som uppstår vid inknackandet skulle ha varit en viktig faktor, att skålgropsblocken fungerat som klangstenar.  Mera avvikande tolkningsförslag är att det inte var gropen som sådan utan själva inknackandet och kanske det stenmjöl som utvanns ur den heliga stenen som var det viktiga

Sannolikt kan skålgropsblockens läge i landskapet ge en del av svaret. Som ovan nämnts har de som regel ett helt annat terrängläge än gravrösena och stensättningarna på höjderna men tillsammans med dessa ramar de in odlingsmarken och de gårdslägen, som funnits i anslutning till denna.  Ofta rör det sig om en enstaka eller ett mindre antal gropar på varje plats. En rimlig förklaring är att avsikten i dessa fall har varit att synligt markera platsen och därmed sin närvaro i landskapet. De mera sporadiskt uppträdande platserna med många skålgropar, ofta kombinerade med rännor, tolkas vanligen som lokalt brukade rituella platser.