Blekinge museum

Flyttblock med skålgropar, Stinnahejan, Elleholm

Elleholm 115

Blocket är 3x3 m stort och intill 1,4 m högt.På den plana ovansidan är ca 45 skålgropar inknackade. Terrrängen utgörs av en flack stenbunden höjdrygg, som används som betesmark.Platsen kallas Stinnahejan.

I området finns talrika spår av stenhuggeri. Omedelbart intill skålgropsblocket syns resterna av ett flyttblocket som i sin helhet huggits upp till gatsten. De närmast belägna kända fornlämningarna, ett antal stensättningar, ligger i krönlägen några hundra meter väster härom.

Fornlämningen är inte skyltad eller imålad.