Blekinge museum

Bräkne-Hoby 222

Hällristningen vid Väby upptäcktes vid fornminnesinventeringen 1970. Den är belägen på en mot norr sluttande häll, strax ovanför tidigare åkermark. Ristningen har dokumenterats vid fyra olika tillfällen. Dokumentationerna skiljer sig något åt, vilket främst beror på att berghällen är starkt vittrad och därmed svårtolkad. Vid dokumentationen 2009 registrerades tre skeppsfigurer, en ränna och 43 skålgropar. Ett par meter VSV om ristningen är ytterligare två skålgropar. Ett av skeppen består av köllinje med bemanningsstreck. Två är av dubbel-linjetyp, varav ett med bemanningsstreck. Skålgroparna, som delvis är kraftigt vittrade. Från en av dem utgår en kort ränna.

Som på flera andra av de blekingska ristningarna är skeppet det enda bildmotivet på väbyhällen. Motivet är i bruk under lång tid och dess betydelse måste ha varierat i såväl  tid som rum. Föreställningarna om skeppets roll i den cykliska tillvaron, kring död och fruktbarhet, som medel för olika former av transformation och som solbärare torde dock ha varit gemensamma. Utspridda över ristningsytan är också ett drygt 40-tal skålgropar. Flertalet ligger ovanför skeppsbilderna till synes utan kontakt med dessa men i tre fall tycks de ingå i skeppsbilderna. Strax ovanför ett av skeppen är också den största skålgropen på hällen inknackad. Sannolikt är det ingen tillfällighet. Möjligen är det en solsymbol. Att skålgropar på detta sätt markerar och därmed framhäver en särskild del av ett motiv som stäven på ett skepp eller huvudet på en människa förekommer tämligen ofta. Trots att hällen erbjuder flera likvärdiga ytor är ristningen koncentrerad  till ett begränsat, långsmalt område, inom vilket berghällen  översilas av ytvatten. Att ristningar placeras inom hällpartier som översköljs av vatten på våren eller efter regn förekommer alltför ofta för att det ska vara slumpmässigt. Vattenflödet har uppenbarligen haft avgörande betydelse för lokalisering och avgränsning av hällristningen.

Hällristningen har ett karakteristiskt läge ovanför betesmarken i dalgången. Söderut längs dalsidan finns fem platser med skålgropar i hällar eller block. Ytterligare en ligger ett par hundra meter norr om ristningen. På en av hällarna är 26 skålgropar men på alla de övriga är  bara en enstaka skålgrop inknackad. Tillsammans med hällristningen markerar skålgropsförekomsterna gränsen mellan två landskapsrum, dalgången respektive bergshöj-derna öster därom. I krönlägen inom höjdområdet ligger gravanläggningar, ett större gravröse, stensättningar samt ett gravfält, vilka samtliga kan antas ha tillkommit under bronsålder

En anteckning i Hoby kyrkoräkenskaper år 1821 visar att platsen för hällristningen också i historisk tid varit en samlingsplats: ” På inägorna till n:o 31 Väby äro några stenskepp. Nära derintill äro Höga bergen belägna, hwaräst wid en Wiss sten årligen offras åt en midsom-marbrud, som för sådant ändamål klädes af byens ungdom. Detta skall vara en urminnes plägesed”

Lokalen är imålad men inte skyltad. Markerad parkeringsplats saknas.