Blekinge museum

Block med bildristningar och skålgropar

Tving 11:1

Vid Måstad i Tvings socken är ett mindre block upplagt på en i åkern uppstickande häll.På stenblockets ovansida är sammanlagt 29 skålgropar inknackade. Nedanför finns på ömse sidor två konturhuggna fotsulor, orienterade mot skålgroparna. Fotsulorna är huggna med ett metallredskap och avviker därmed från  bronsålderns övriga ristningar.

Den öppna odlingsmarken mellan byarna Måstad, Padderyd och Tving är en del av Nättrabyåns dalgång. Ännu under 1800-talets förra del bestod de låglänta områdena kring ån av vidsträckta sankmarker, vilken successivt torrlagts och odlats upp. Dalgångens nordöstra sida utgörs av en sammanhängande moränrygg vilken ner mot Tving och Bråstorp i söder övergår i en grusås. Ådalens västra sida begränsas av delvis uppbrutna moränhöjder. Blocket med skålgropar ligger strax norr om Måstads gamla bytomt inom en stenbunden tidigare åkerlycka Inga ytterligare fornlämningar har påträffats i den närmast omgivande terrängen. En dryg kilometer söder om blocket ligger på en markerad höjd i dalgången två gravrösen och ytterligare tre har registrerats vid L:a Näs strax söder därom.

Hällristningen är inte imålad och inte heller skyltad.