Blekinge museum

Hällristning vid Stora Vörta

Nättraby 99:1

Den ca 1 m höga hällen ligger i åkermark. På den mot öster sluttande sidan finns en ringfigur som skärs av en fullt uthuggen fotsula, en oval uthuggen yta samt fem fragment som möjligen är rester av skepp. På hällen är vidare 132 skålgropar, som i några fall är förbundna med huggna rännor.

Till hällristningen vid Stora Vörta ansluter såväl i norr som söder en räcka skålgropsförekomster, linjärt utplacerade längs dalsidan. Skålgroparna finns såväl i fast häll som på lösa block. Antalet gropar på varje plats varierar. Oftast är det bara en enstaka eller ett fåtal. På tre platser uppgår antalet skålgropar till 18-30.  Längs
höjdsträckningen omedelbart öster om den odlade dalgången ligger enstaka eller mindre grupper av rösen och stensättningar. Ett par rösen, vid Vörta resp. Marielund, har monumentala dimensioner.

Hällristningen är inte skyltad eller uppmålad.