Blekinge museum

Hällristning vid Spandelstorp

Augerum 241

Villaområdet i Spandelstorp  anlades på 1970-talet på tidigare åkermark. Ett 50-tal meter öster om den cykel- och gångväg som leder upp mot Spandelstorps gård ligger en drygt meterhög uppstickande häll. På krönet och den mot NV sluttande sidan är en hällristning bestående av två ringkors omgivna av sammanlagt ett drygt 80-tal skålgropar, vilka sammanbinds av huggna rännor.

Ringkors uppträder tidigt under sydskandinavisk bronsålder och finns bland annat på en av hällarna i Kiviksgraven. Vanligen tolkas de som solsymboler och motivet uppträder ofta tillsammans med skeppsbilder. Men flera olika tolkningar är möjlig som vagnssymboler i form av hjul, sköldar mm.

Området präglas idag helt  av 1970-talets villabebyggelse men påfallande många rester av bronsålderns landskap finns ännu kvar. Längs dalgångens västra sida finns ett tiotal hällar och  block med skålgropar. Inom höjdpartiet väster därom ligger flera stensättningar,av vilka en genom undersökning kunnat dateras till yngre bronsålder. Vid Hässleborg öster om ristningen finns en av östra blekinges fåtaliga storhögar. Inom Hässlegården norr om Spandelstorp undersöktes 1970 ett par gravrösen från bronsålder.

Hällristningen är imålad men ej skyltad.

Augerum 241
Hällristning 4,4 x 2,4 m ( NV – SO ) bestående av
2 ringkors, 8 rännor och 83 skålgropar.
Ringkorsen är 19 – 25 cm i diameter och har en skålgrop i mitten.
Rännorna är 1 – 11 cm långa, 7 av dem sammanbinder skålgropar
och en ränna utgår från en skålgrop.
Skålgroparna  är 3 – 8 cm i diameter och 0,5 – 2,5 cm djupa.
Belägen på krön och NV-sluttning av häll.