Blekinge museum

Hällristning vid Bussevik

Torhamn 117.

Hällristningen vid Bussevik registrerades först 2008. Den består av tre ristningsytor, belägna på en mot öster sluttande häll, nedanför vilken är ett mindre, nu utfyllt sankområde. Ristningen omfattar 16 skeppsfigurer, tre fragment samt fyra skålgropar. Samtliga skepp är av enkellinjetyp. Några har bemanningsstreck. I fyra fall har stävarna spiralform. Ett skepp har stäv med djurhuvudform.

Platsen är högt belägen och ingår i den höjdrygg, som avgränsar Torhamnslandet mot Hallarumsviken. Nivåskillnaderna mellan strand och höjdplatå är betydande. En mindre av svämsediment uppfylld, flikig sprickdal med ännu hävdad odlings- och betesmark skär genom området. I öster begränsas dalsänkan av en bergklack. Ristningsytan finns på baksidan av denna. Ovanför förkastningsbranten i väster finns ett gravfält, några ensamliggande stensättningar och ett röse, vilka ingår i ett stråk med gravanläggningar utmed bergen längs Hallarumsviken.

Hällristningen ligger på tomtmark och är inte tillgänglig för besök.