Blekinge museum

Sibbaboda

Hällristningsområde vid Torhamn 18:1

I ett exponerat läge på den flacka östkusten finns vid Sibbaboda en hällristning med flera figurristningar. Den ligger idag ca 150  meter från stranden men låg under bronsålder ursprungligen på en utskjutande udde, bara några få meter över den dåtida vattenytan. Terrängen utgörs av flack, svallad moränmark med stora sammanhängande hällar som sträcker sig ner mot stranden. Västerut övergår området i sandfält kring den utsvallade litorinavallen. Skeppsfigurerna är som vanligt det helt dominerande temat men här finns också förutom ett flertal obestämbara ristningar en orm- och en djurfigur samt en  fotsula.

De 23 skeppsfigurerna är fördelade på fyra ristningsytor. Skeppen är av såväl enkel- som dubbellinjetyp samt är försedda med bemaningsstreck. Ett 1,3 m långt skepp har midskepps en rest stång. Den enstaka fotsulan är försedd med tvärband. Djurfiguren kan närmast tolkas som en räv. Ormfiguren är friliggande utan synbart samband med övriga figurer. Ristningen omfattar i övrigt ett 30-tal skålgropar och ett halvdussin obestämbara figurer.

Sannolikt representerar den idag synliga ristningsytan bara en mindre del av den ursprung-liga. En dokumentation 2007 visade nämligen att spridda ristningar finns inom ett ca 400 m2 stort. Hällarna täcks här till stor del av gräs- och ljungtorv och är endast punktvis möjliga att besiktiga. Väster om landsvägen finns en lokal med skålgropar i fast häll. Frånsett en stenåldersboplats har inga ytterligare fornlämningar registrerats i området.

Den centrala ristningsytan täcks vår och höst av ytvatten. Ristningen är utsatt för vittring och får inte beträdas.

Hällristningen är inte skyltad eller imålad för att undvika skador.