Blekinge museum

Dra stugan

Att klä stugans nakna träväggar, hyllkanter och takfall med vackra textilier vid festliga tillfällen är en sed som kan spåras långt bak i tiden. Vävnaderna har haft olika format och benämningar. hängkläde, dragaduk och drätt. Med drätt menas oftast en bonad som hänger horisontalt och med hängkläde en bonad som hänger vertikalt. I Sydsverige har seden förekommit i bondehemmen, fram till slutet av 1800-talet.

Sydgötiska huset
En byggnadstyp som förr var vanlig i Blekinge är det s k sydgötiska huset. Hustypen består av tre sammanbyggda hus; en låg ryggåsstuga och på var sida om denna två högre lofthus eller "häbbare". Mitthuset fungerade som allrum, sovplats och kök med öppen eldstad. Inredningen bestod främst av väggfasta möbler. Kykhultsstugan på Skansen i Stockholm, Lars-Petterstugan i Wämöparken i Karlskrona samt Blekingegården på Kulturen i Lund är bevarade exempel på hur ett sådant hus kunde se ut.


Kyrkhultsstugan på Skansen i Stockholm. Mangårdsbyggnad från Lilla Brödhults by, Kyrkhults socken i nordvästra Blekinge. Den siste bonden på gården, Swen Eriksson, sålde byggnaden till Skansen år 1891.


Interiören av Kyrkhultsstugan visar de för Blekinge typiska vävnader och målningar som hängdes upp vid jul och andra högtider.


Quidings stuga på Blekinge museum. Gustaf Quiding var museets första intendent. I Arthur Hazelius anda samlade han blekingska allmogeföremål när dessa var på väg att försvinna under slutet av 1800-talet. På vinden i sin fastighet på Ronnebygatan i Karlskrona lät han inreda en blekingsk stuga som han förevisade för publik.

Hängklädenas längd och format anpassades efter huset. De mörka väggarna blev ljusa och färggranna när textilerna hängdes upp vid festliga tillfällen som t ex jul och bröllop. Även målade bonader, hyllkläden, takduk och textiler på sittbänkar och i sängarna prydde stugan vid fest. Så här beskriver prästen JJ Öller i Jämshög,år 1800, högloftstugans inredning;

"Den delen af stugan, som utgör hälften mot murningen, och är i söder, nyttjas till matberedning, och är afskild från stugan med en bjelke, som går jämte murningen i norr, och sträcker sig ut till södra wäggen. Öfwer denna hänges Söndagar och eljest vid högtidliga tillfällen, så kallade hängkläden, bestående af Yllewäfnader med ilägg, eller wäfde blommor eller rutor af flere Cuoleurer. Desse följa ock bjelken längs utmed murnin-//gen och utgör et slags wacker tapitsering, som tillika skiljer stugan från den delen, där matberedningen sker. Sådana ganska wackra Yllewäfnader, ofta liknande Turkiska mattor, bredas ock öfwer alla bänkarne, och äro då ej bredare än sjelfwa bänkarne. Härtill kommer ock de så kallade Hängkläden, hwilke nyttjas på de öfrige wäggarne i stället för Tapeter, och bestå af smalare och bredare Linnewäfnader, liknande handdukar, hwilka hängas i wåder, bredewid hwarandra, och äro dels helt hwita, dels blå och hwita, stundom wid hwar aln genombrutne genom en slags spets, samt rundtomkring med spetsar eller uddar försedde. Omkring sängen, som är fyrstolpad och wäggfast, äro ock alltid Gardiner af blått eller rödt och hwitt randigt, eller rutig Lärft..... Hwartill ännu får läggas, at desse på de fleste ställen wid Jultiden, samt til och med 13:de dagen, prydas af så kallade Bonader eller målade wäfnader, hwilka upspikas kring wäggarne i stället för Tapeter. På dessa får man se Konung Salomo med sina Drabanter; de tre wise männerna....Bröllopet i Canan. Drottningen från Rika Arabien med sina Tärnor; Christi intåg til Jerusalem...."

 

Upp

 

Läs mer

Läs mer


•Erixon, Sigurd, Den blekingska befolkningens byggnadskultur, Blekingeboken 1940.

•Nilsson, Albert, Kulturens Blekingegård, Kulturen 1936.

•Nordiska museet ,Skansen, Skansens hus och gårdar 1980.

•Swensson, Sigfrid, Kyrkhultsstugan på Skansen, Blekingeboken 1931.

•Werdenfels Åke, Mandelgren i Blekinge. Blekingeboken 1991.

•Öller, Jöran Johan. Beskrifning öfwer jemshögs Sochn i Blekinge, Wexiö 1800. (Ny upplaga. Stockholm 1967.) ×