Blekinge museum

Lagstiftning

Ett lagligt skydd för våra fornlämningar tillkom i Sverige första gången 1666. Lagtexten var den gången präglad av den svenska stormaktens önskan att understryka en storslagen historisk bakgrund. Successivt växte dock en ny och mer genomtänkt syn fram på äldre tiders mänskliga avtryck i landskapet.

I Kulturmiljölagen från 1988 tas inte bara upp vad som bör bevaras för eftervärlden utan också att det är allas vårt ansvar att skydda och vårda vår kulturmiljö. Lämningar och fynd, även sådana som är oregistrerade, har ofta ett skydd enligt lagstiftningen.
Kulturmiljölagen

Är man osäker på vad som gäller för olika platser, monument eller upphittade föremål hemomkring, kan man höra av sig till handläggare av kulturmiljöärenden på antingen Länsstyrelsen eller Blekinge museum. Detsamma gäller inför planerade markarbeten, som kan komma att beröra kulturhistoriskt intressanta miljöer eller fornlämningar.

Kontakt Blekinge museum

Kontakt Länsstyrelsen i Blekinge