Blekinge museum

Vetenskapligt program

Blekinge museum har under flera år arbetat med en museiarkeologisk strategi. Det är en samling texter som beskriver det förhållningsätt och de utgångspunkter som den arkeologiska verksamheten på museet - och i länet - bör ha. Sedan arbetet började 2010 har det hänt mycket i länets arkeologi. Motorvägar har byggts, fantastiska järnåldersboplatser har undersökts, unika fartygsvrak har påträffats. En museiarkeologisk strategi skall klara av att den arkeologin i länet förändras – det är ju exakt detta som är meningen. De strategiska dokumenten är därför också flexibla – de är en lappkatalog med goda idéer eller förslag. En receptsamling!

Museet har arbetat tillsammans med forskare vid Lunds universitet, främst Björn Nilsson, men de senaste åren även med en rad olika specialister. Ofta är de knutna till forskningsundersökningar (Elleholms slottsruin, fartygsvraket Gribshunden och boplatsen Västra Vång är några exempel), men ibland även till större uppdragsarkeologiska projekt.

Museistrategin är ett intern dokument som är skrivet av arkeologer för arkeologer och museifolk. Men det betyder inte att innehållet nödvändigtvis är ointressant för andra. Den museiarkeologiska strategin är en landskapsstrategi som skall hjälpa museet att välja väg. Därför är den sammanlänkad genom geografiska, naturhistoriska och kulturhistoriska tema. Den geografiska tematiken pekar ut vissa centrala områden; Johannishusåsen, Östra skärgården, Listerlandet är några större anvisade områden, men även mer diffusa benämningar som ”skogsbygden” och ”dalgångarna” finns med. För att arbeta med de geografiska områdena behövs ytterligare avgränsningar, och här har vi valt att arbeta med flera tvärsgående natur- och kulturgeografiska liksom mer arkeologiska teoretiska utgångspunkter. Ofta är dessa kopplade till olika metoder eller strömningar inom arkeologin som museet på olika sätt tycker är viktiga at utveckla. Det kan vara vegetationshistoriska studier, materialundersökningar, fältinventering, digitala metoder, våtmarksfynd och havsmiljöfrågor.

Det museiarkeologiska programmet är utarbetat så att det är en praktisk vägledning. Om man tar sig an ett arbete på en viss plats i länet får man snabbt reda på vilka - frågor eller vilka kunskapsluckor – som är aktuella. Om man finner en viss typ av plats, eller påträffar en viss typ av fynd, kopplar den arkeologiska strategin samman med andra områden eller frågekomplex. På så viss skapas också pedagogiska och forskningsmässiga samband mellan till synes disparata projekt. Dessa samband gör det inte bara enklare att formulera strategiska forskningsområden för fem eller tioårsplaner, utan gör också genomförandet enklare eftersom de då delar vissa utgångspunkter. Det kan vara en viss arkeologisk metod, en pedagogisk strategi eller avnämargrupp, men också en samling specialister eller utställningstematik.

Vår museistrategi är inte hemlig, men intern. Om ni vill veta mera kontakta gärna oss på museet.