Blekinge museum

Ljungaviken

Arkeologi i Ljungaviken

De arkeologiska spåren inom det som idag kallas Ljungaviken sträcker sig över mer än 8000 år. Här finns lämningar efter jägare- och samlargruppers boplatser, en omfattande närvaro under bondestenålder samt gravar och husområden som kan dateras till brons- och järnålder. Grävningar under 15 års tid har bit för bit fördjupat vår kunskap om hur människors liv gestaltat sig i området under olika skeden, men även hur natur och hav har utvecklats till det vi ser idag. Under 2020 utförs den sista fasen av det arkeologiska arbetet vilket fokuserar på lämningar från den mellersta delen av jägarstenåldern, mesolitikum (ca 6 300 f Kr) i planområdets nordvästra del.

Spännande fynd - en begravd hund


Under arbetet i Ljungaviken påträffade arkeologer en 8 400 år gammal hund, begravd med vad som tros vara gravgåvor. Detta mitt i det område där 51 stora huskonstruktioner från samma tid just har hittats. ”Detta är ett av de äldsta gravfynden av hund i landet” säger osteologen Ola Magnell på Arkeologerna i Lund. ”Hunden är välbevarad och det faktum den ligger begravd mitt i stenåldersbebyggelsen är unikt”.

”Ett fynd som detta gör att man känner sig ännu närmare människorna som bodde här” fortsätter han. ”En begravd hund visar på något sätt hur lika varandra vi är över årtusendena – samma känslor av förlust och saknad.”

FILM LJUNGAVIKEN inför utgrävningarna

FILM LJUNGAVIKEN spår från jägarstenåldern börjar synas.

Ortofoto med arbetsområdet markerat

Huvudman för det arkeologiska projektet i Ljungaviken är Blekinge museum. Den vetenskapliga ambitionsnivån har bestämts av Länsstyrelsen och arbetet bekostas av Sölvesborgs kommun. Blekinge museums projekt utförs i samverkan med Arkeologerna vid Statens Historiska Museer och Sydsvensk Arkeologi AB.

Mesolitiska boplatslager vid Ljungaviken under utgrävning 2018

Resultaten från grävningarna kommer att presenteras i vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga texter samt genom Blekinge museums långsiktiga pedagogiska arbete om stenålderns Lister.