Blekinge museum

E22 Lösen till Jämjö

Våren 2019 genomfördes en ny arkeologisk fältinsats som en konsekvens av det kommande bygget av motorväg mellan Lösen och Jämjö. Fältarbetena påbörjades den 8 april och avslutades 15 maj. Själva vägbygget är planerat att påbörjas 2021 och vägen skall vara färdig 2023.

De förestående förundersökningarna berör 15 platser som Länsstyrelsen bedömt vara vetenskapligt intressanta efter den utredning som utfördes 2017. Lokalerna ligger samlade på sträckningen mellan Lösens kyrka och Vallby. Det har visat sig att detta vägavsnitt berör boplatser, gravar, fyndplatser och äldre odlingsspår från den yngsta delen av neolitikum för drygt 4000 år sedan och ända in i det tidiga 1800-talet.

Syfte
Syftet med 2019 års förundersökning är att skapa en tydligare bild av de arkeologiska lämningarna. Det handlar då om att genom undersökning för hand och med grävmaskin rensa fram, delundersöka, dokumentera olika lämningsspår samt samla in fynd och prover för olika analyser. De slutsatser som kan dras från grävningarna ligger sedan till grund för om ytterligare arkeologi skall utföras på platserna innan vägbygget vidtar.

Rapport
En rapport från förundersökningarna kommer att ligga färdig under senhösten 2019. Den korta fältfasen under våren i kombination med olika säkerhetsföreskrifter gör att inga publika visningar i fält är inplanerade. Däremot kommer en presentation av fältresultaten att ske i mitten av maj, när undersökningarna är avslutade. När och var en sådan föreläsning eller presentation kommer att hållas skall aviseras på Blekinge museums hemsida senast en vecka innan aktuellt datum.

Blekinge museum utför förundersökningen Lösen – Jämjö i samverkan med Sydsvensk Arkeologi AB och Arkeologerna – Statens Historiska Museer.

Kontakt: 1:e antikvarie/arkeolog Mikael Hemriksson telefon 0709-30 49 86 eller mikael.henriksson@blekingemuseum.se