Blekinge museum

Hallarumsprojektet

Vid mitten av 1960-talet påbörjade Blekinge museum genom dåvarande landsantikvarie Ingemar Atterman ett dokumentationsprojekt kring främst den yngre järnåldern i östra Blekinge. Fokus låg på dessa bygders betydelse ur ett handels- och seglationsperspektiv, och även frågor kring den dåtida maktutövningen och dess fysiska avtryck i landskapet berördes. Inte minst kom projektet att innebära att marinarkeologiska insatser nu introducerades för länet.

Projektet fortsatte under mitten och slutet av 1990-talet under ledning av 1:e antikvarie Thomas Persson vid Blekinge museum, och det kom att inbegripa både inventeringar och riktade undersökningar inte minst i Hallarumsvikens inre och vid gravfältet Store Backe.

Som en logisk konsekvens av såväl de tidigare projekten som resultat från Johannishusåsens arkeologi pågår idag en tredje fas av kunskapsuppbyggnad i Östra skärgården. Den rör både tidigare kända men också helt nyupptäckta arkeologiska lokaler, såväl på fastlandet som ute i skärgården. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra framställande av nya vetenskapliga frågeställningar om en regional utveckling i Blekinge under järnåldern. Arbetet utförs i samverkan mellan Blekinge museum, Lunds Universitet och Södertörns Högskola.

 

Kontaktperson:  Mikael Henriksson