Blekinge museum

Siretorpsprojektet

Siretorps by i Mjällby socken utgör en av de mest traditionstyngda platserna för den skandinaviska stenåldersforskningen. Redan tidigt under 1900-talet utforskas och inventeras Listerlandet, och ett helt komplex av stenåldersplatser kan då lokaliseras och kartläggas med utgångspunkt från Siretorp. Lokalen bidrar i äldre tid i synnerhet till förståelsen av allmänna kronologiska förhållanden mellan arkeologiska kulturer under neolitikum. Den tidiga forskningens resultat når sin kulmen med Axel Bagges och Knut Kjellmarks publikation ”Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge” från 1939.

Sedan drygt 15 år tillbaka bedriver Blekinge museum en löpande kunskapsuppbyggnad kring arkeologin inom Siretorpsområdet. Arbetet har skett parallellt med att flera nya undersökningar utförts i och kring Siretorp. Tillsammans med resultaten från de stora exploateringsprojekten vid Vesan och Ljungaviken, kan Siretorp i framtiden erbjuda unika och omfattande inblickar i såväl förhållanden under stenåldern som hur forskning kring denna bedrivits över tid.

Det fortsatta projektet syftar till att skapa en sådan förståelse liksom lägga grunden till en innovativ förmedling av stenålderns Lister. Genom ett sådant arbete ges även chansen att förstå och förklara naturförändringar över årtusenden. När vi i vår egen tid blir allt mer fokuserade på skiftande klimat och havsnivåer, kan kulturmiljöer som den vid Siretorp tjäna som skolexempel. Den äldsta blekingska forntiden kan i bästa fall bli en plattform för förståelse av både en samtid och en eventuell framtid.

Kontaktperson Mikael Henriksson