Blekinge museum

Hällristningar i Blekinge

De arkeologiska undersökningarna är ännu fåtaliga i Blekinge men under senare år har ett par större, länsomfattande inventeringsprojekt generat mängder av nya data. Konturerna av ett svunnet landskap växer fram.

Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet.Som eviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråk monumentala gravhögar och rösen.På hällar och block möter tusentals och åter tusentals inknackade bilder och symboler. Fynd av brons och guld berättar om ett samhälle med stora sociala skillnader men också om långväga kontakter.

Att Blekinge i likhet med övriga Sydskandinavien var en del av en större europeisk kultursfär är tydligt. Det innebär inte att utvecklingen varit homogen och överallt följt samma mall. I mötet med lokala erfarenheter och livsmönster har nya kulturimpulser anpassats och många gånger med säkerhet fått ett nytt meningsinnehåll.