Blekinge museum

Blekingeborna - Skildringar

En jämförelse av svenska och danska kvinnor anno 1785

"Båda ländernas kvinnor är vackra, vänliga och väluppfostrade, har fin, för det mesta ljus hy, blå ögon och vackert hår. De svenska kvinnorna är välbyggda, har ett livligt sätt, uttrycksfulla ansikten och smidig figur: i Danmark är de trögare och har lätt för att bli korpulenta.
De förstnämnda tycks mera böjda för kärlekens nöjen, de senare för ömhet. Det svenska sättet att tala skulle uppväcka glädje även hos en oförstående lyssnare, men danskarnas sorgesamma tonfall och nästan gutturala uttal inger endast melankoliska känslor".

J. F. H. de Drevon 1785


En jämförelse av skåningar och blekingar

Bleckingen skiljer sig från Schonen särskilt däri, att i den förstnämnda är adel och och adelgods lika sällsynta, som de i den andra är vanliga, särskilt i den allra fruktbaraste delen av provinsen. Också hatar den blekingske lantmannen stadsbor som slår sig ner inom hans bygränser, misstror deras avsikter, och hans inneboende agg skapade, för att förlöjliga dem, öknamnet Långrockar".


Johann Georg Kerner 1802


Vilka vackra människor - en beskrivning av blekingebon

"Människorna här är genomgående av ett utomordentligt vackert slag, långa och smala, med vackra ben, nätta fötter, stora öppna ögon, manliga pannor och näsor. Också det skiljer dem från de skånska grannarna att över hälften av dem är svartmuskiga eller brunaktiga i ansikte och hår. Deras hela väsende är livligt, raskt och fritt, ofta är de också trotsiga och övermodiga. Man måste umgås käckt och fritt med dem, med vackra ord kommer man inte långt ens med småpojkar. Jag såg idag en mängd av dem i festdräkt, som helgdagsfirare vid alla Gästgifvaregårdar. På två ställen dansades det. Vilka vackra människor!"


Ernst Moritz Arndt 1804


Det skönaste folkslag

"Här såg jag för första gången några blekingsbor församlade. Manfolken, långa och smidiga till växten och raska i tal och åthävor, tycktes mig vackrare än kvinnorna och flickorna, vilkas skönhet man ändå i allmänhet berömmer mycket. Vid återkomsten till gästgivargården fann jag här en stor folkhop, eftersom det var söndag eftermiddag. Med få undantag var det raska, mycket långa, starkt byggda manfolk - det skönaste folkslag jag hittills har träffat på i Sverige. Det är inte bara storleken som utmärker dem, utan också den smidiga växten, den sköna ädla ansiktsformen, den fina värdigheten och det käcka manliga, livfulla sättet. Det gick så lustigt till, med muntert prat och skämt, men helt utan oanständigt skrål och stoj, att jag uppehöll mig en lång stund med att se och tala med dessa raska människor. Mindre sköna än manfolken var de flickor och kvinnor jag såg här; ett par av de förstnämnda hade vackra ansikten, men var alltför kraftiga till växten. Deras linne var visserligen vitt och fint, och deras dräkt mycket snygg och prydlig, men inte alls så vacker som andra beskriver de blekingska kvinnornas dräkt".


Christian Molbech 1812


Nordens lyckliga folk

"Och så farväl, ni Nordens lyckliga folk, ni som blivit så dyrbara för mitt hjärta, och förbliv också i framtiden så lyckliga, som ni tidigare varit, genom gudsfruktan, flit och förnöjsamhet, kärlek till konung och fädernesland! Jag skall för alltid minnas er med tacksam kärlek".

Friedrich Wilhelm Schubert 1817


"Ja, kom och se detta vackra Folk och deras täcka Drägt!

Kom och se Blekingens högtidliga Natur, se dess majestätliga höjder, dessa ljufliga dälder, dessa ofantliga Blomsterkorgar, dessa ömsom intagande och stilla, ömsom våldsama, förvånande Floder, dessa pittoreska Berg, dessa sköna Uddar och Vikar, och detta segelfulla Haf som svalkar den rika stranden."
...ur Brev under resor i Sverige år 1800

Jonas Carl Linnerhielm,


Tvivelaktig "vetenskap"

Redan långt innan Hitler tagit makten i Tyskland frodades rasistiska ideer i svensk politik och i den svenska akademiska världen. Den så kallade rasbiologin byggde på föreställningen att endast personer av viss "folktyp" kunde vara fullvärdiga människor. Ärftlighetsforskaren Herman Lundborg (1868-1943), var chef for det av regering och riksdag 1921 inmättade Rasbiologiska institutet. Lundborg byggde sin karriär bland annat på att utpeka blekingar som "degenererade" och "rasblandade". Det var Lundborgs ideer som låg till grund för de under senare år så omdiskuterade tvångssteriliseringarna som pågick långt in på 1960-talet.

Citatet nedanär en sammanfattning av rasbiologen Hjalmar Lundborgs påståenden om blekingarna, så som de refererades av Gaston Backman år 1914. Året innan hade Lundborg givit ut sin avhandling som bland annat baserades på en undersökning av en släkt på Listerlandet.

"Blekingarna hafva ju af gammalt gjort sig kända för ett från det allmänna svenska något afvikande kynne. Under den tilldragande, glada, gästfria, ogenerade ytan döljer blekingsbon egensinninghet, betydande lättretlighet och råhet, med benägenhet för tvister och processer, våldsamhet, hämdgirighet och grymhet. Äfven förekomma här vidare oftare än bland landets öfriga befolkning nervösa sjukdomar, speciellt fallandesot. Männen äro klena soldater, deras ojämna och obehärskade lynne gör det svårt för dem att finna sig i disciplinens kraf. Spritdrycker användas ännu gärna, och under rus et framträder den gamla vildheten; när detta väl är öfver, synas de ej ha någon aning om, hur de uppfört sig(patologiskt berusningstillstånd). Vi komma ju alla ihåg berättelserna om bältespännarna och om hustrurna, som medförde männens svepningar till gästabuden. Den nutida listerbefolkningen har författaren funnit äga många mindre goda sidor, och detta t.o.m. i högre grad än öfvriga blekingsbor. Karaktären är utprägladt nervös. De osympatiska drag
som känneteckna blekingsbefolkningen i allmänhet och listerborna i synnerhet och som fullständigt saknas hos svenskar af ren ras, äro högst sannolikt beroende på dålig rasblandning"