Blekinge museum

Herrar i Blekinge

Mannens värld
 
1700-talets samhälle och Sveriges riksdag var uppdelad i de fyra stånden:

ADEL "Höglovliga ridderskapet och adeln"
Ca 7000 personer i Sverige/Finland= 1/2% av landets befolkning äger 1/3 av Sveriges jord och styr företrädesvis landet. Har lagstadgade, ärftliga privilegier som; befrielse från skatt och företräde till alla högre ämbeten. Leds av Arvid Horn och sammanträder på Riddarhuset.
 
På 1700-talet utsattes adeln med sina privilegier för upplysningsfilosofins samhällsradikala tänkesätt. De nya idéerna kom från Frankrike. Där avskaffades officiellt adeln 1789 i samband med franska revolutionen.


PRÄSTER "Högvärdiga prästerståndet"
Ca 1 % av landets befolkning. Består av alla biskopar plus valda präster från varje stift, ca 50 ledamöter. Sammanträder i Storkyrkan i Stockholm. Skolväsendet står under kyrkan. Ute i bygderna spelar kyrkoherden stor roll som sockenpolitiker, lärare och läkare. Prästen umgås både med hög och låg.
 
Karl XI inordnade kyrkan i enväldets byråkratiska system. Under frihetstiden återvann prästerståndet sina fri- och rättigheter, genom privilegier skrivna 1723. Prästerna fick skatteförmåner för kronojord samt rätt till tionde (den del av kyrkans tionde som gavs som lön till församlingens kyrkoherde). Sedan slutet av 1700-talet underminerades prästerskapets auktoritet alltmer av väckelserörelserna och sekulariseringen, och dess ställning som särskilt riksdagsstånd ifrågasattes.


BORGARE "Vällovliga borgarståndet"
Ca 2% av landets befolkning. Representeras av ombud från alla städer i Sverige och Finland, ca 90 ledamöter. En av Stockholms borgmästare fungerar som talman. Stora sociala skillnader inom ståndet. Hantverkarna är organiserade i skrån och måna om att inte bli för många. Det var städernas köpmän och hantverkare samt en del andra självständiga yrkesutövare som räknades till borgerskapet. Av städernas invånare deltog bara borgarna i städernas styrelse. Stadens skatter vilade på dem, och de var också skyldiga att fullgöra vissa tjänster mot stat och krona.


BÖNDER "Hedervärda bondeståndet"
Ca 90 % av landets befolkning. Valbara och röstberättigade är bara självägande bönder, (skatte- och kronobönder) En representant valdes för varje härad. 150 ledamöter samlas i olika förhyrda lokaler. Sociala klyftorna är stora inom ståndet.
 
Olof Håkansson från Blekinge är långa perioder, under 1700-talet, talman i bondeståndet och en av våra första yrkespolitiker. Han får sin fullmakt till riksdagen 1738.
 
Allmogen ca 1.400.000 personer 800.000 är bönder, 600.000 är pigor, drängar, torpare, inhyseshjon, soldater, arbetare, tiggare mm Bönder och torpare bär vadmalströja. Ung flicka kallas för jungfru eller piga. Att bönderna var representerade i Riksdagen är säreget för Sverige. I den svenska historien har bonden haft en stark politisk och social ställning. Det var endast skatte- och kronobönder som fick rösta. Frälsebönderna var uteslutna från rösträtt. Bondeståndet hade en underlägsen position i förhållande till de andra stånden. Det var uteslutet från det sekreta utskottet som behandlade utrikespolitiken. Bondeståndet koncentrerade sig därför kring några få frågor inom näringspolitiken som jordpolitik och husbehovsbränning. Under 1700-talet fördes en ständig kamp inom ståndet att upprätthålla dess "renhet". Man ville hindra ståndspersoner från att få inflytande.


UTAN STÅNDSTILLHÖRIGHET
Utan representation i riksdagen är; icke adliga läkare, officerare och en viss typ av statstjänstemän.

Upp

 

 

Bildinfo

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE
på Blekinge museum


• Foto Joakim Larnö

×